Friday, November 11, 2016

Hari ka Doha by Navneet

Hari Hari japat phire, Karm kiye na ek.
Phir Jag rot phire, Hari hit kiye na ek.
- Navneet Singh Chauhan

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Share